Home
Bob Larson - The Six Entries And Strongholds Of Demons Pt.1 In E-mail
Người viết: Admin   

Có sáu cửa ngỏ thông thường mà ma quỷ xâm nhập một người:

1.  Cố ý phạm tội (willful sin)

.2. Di Truyền (invonlantary inheritance)

3. Bói toán, bói khoa, phù thuỷ (occult indulgence)

4.  Nghiện ngập (ađiction)

5.  Bị bỏ rơi (abandonment)

6.  Bị hành hạ (abuse)

Có sáu  đồn lũy (strong hold) mà ma quỷ hay tà linh xây dựng sau khi nó đã vào một người:

1.  Sợ hải (fear)

 2. Tức giân (anger)

3.  Bị từ chối, chố bỏ, khước ừ hay lhông chấp nhận (rejection)

4.  Chán nản (depression)

5.  Ghét chính mình (self-hatred)

6.  Hành hạ (abuse) 
 
Tiếp >