Home
Đức Chúa Trời Đoán Xét Công Bình Và Gian Ác In E-mail
Người viết: buicamtrang   

 
 
 Đức Chúa Trời Đấng quyền năng

Đã phán và gọi nhân gian trở về

Từ phương đông đến phương tây

Si-ôn tốt đẹp danh Ngài rạng soi

 

Ngài đến , không nín lặng đâu

Trước Ngài có đám lửa thiêu cháy hừng

Dữ dội trận bão quanh Ngài

Tiếng Ngài kêu khắp các từng trời cao

 

Dưới đất Ngài xét chúng dân :

Nhóm lại người thánh về chung quanh Ngài

Tế lễ giao ước cùng Ngài

Các từng trời sẽ rao công nghiêm Ngài

 

Chính Ngài quan án tối cao

Các dân hãy lắng nghe Ngài phán ra

Y-sơ-ra-ên hãy nghe

Lời Ngài làm chứng nghịch cùng bất trung

 

Đức Chúa Trời dân sự Ngài

Chẳng trách tế lễ hằng dâng lên Ngài

Chẳng quở những tế lễ thiêu

Bò đực , dê đực Ngài không chọn cùng

 

Vì tất cả những thú rừng

Những bầy súc vật trên ngàn núi cao

Chim trời muôn loại khắp nơi

Mọi vật hay động trong đồng ruộng kia

 

Hết thảy đều thuộc về Ngài

Không vật gì ở thế gian ngoài Ngài

Ngài đã tạo nên thế gian

Tạo nên vũ trụ hằng hà bao la .

 

Ngài không đói khát bao giờ

Của thiêu của lễ chẳng cần nếm đâu

Nhưng Ngài phán của thật lòng

Ấy là của lễ tấm lòng trình dâng 

 

Hãy dâng cảm tạ Ba Ngôi

Trả sự hứa nguyện hứa rồi hãy dâng

Đấng Chí Cao luôn chở che

Hãy kêu cầu Chúa lắng nghe độ trì

 

Ngài giải cứu khỏi gian truân

Ngợi khen Thiên Chúa thoát qua cơ hàn

Dân Ngài sống được bình an

Trong ơn quyền Chúa bảo ban giữ gìn .

 

Nhưng Ngài phán kẻ ác nhân :

Sao ngươi thuật lại những điều luật Ta ?

Cớ gì miệng ngươi nói ra

Những giao ước Ta ban dành tuyển dân ?

 

Vì ngươi ghét sự sửa răn

Bỏ sau lưng những lời Ta phán cùng

Khi ngươi thấy kẻ gian manh

Ăn trộm ăn cướp ưng chung hiệp lòng ,

 

Chia phần tà sống loạn dâm

Thả miệng nói xấu dối lường hại nhau

Gièm chê bôi bác gia phong

Toan đều tàn hại ác nhân dính vào .

 

Đức Chúa Trời nín lặng im

Đừng tưởng Ta nghĩ như ngươi nghĩ nhìn

Nhưng Ta sẽ trách phạt ngươi

Trương các điều đó trước ngươi lộ bày .

 

Hỡi những người quên có Ngài

Khá suy xét kỷ bao điều trầm thăng

Kẻo thịnh nộ Ngài phán ra

Các ngươi tan nát không ai cứu về .

 

Kẻ dâng cảm tạ tôn vinh

Của lễ chân chính tấm lòng tạ ơn

Người theo ngay thẳng chuyên cần

Sẽ nhậm cứu rỗi vinh danh Đức Chúa Trời .

 

(Theo ý Thi-Thiên 50) .

 

 

 
< Trước   Tiếp >