Home
Lá Thư Tình Yêu Của Cha Trên Trời In E-mail
Người viết: Admin   
Lá Thư Tình Yêu Của Cha Trên Trời
 
 

Con yêu dấu,

Có thể, con không biết Cha, 
nhưng Cha biết mọi sự về con.
Thi-Thiên 139:1

Cha biết khi con ngồi xuống và khi con đứng dậy. 
Thi-Thiên 139:2

Cha quen thuộc các đường lối của con. 
Thi-Thiên 139:3

Ngay cả những sợi tóc trên đầu của 
con cũng đượcc đếm cả rồi. 
Ma-thi-ơ 10:29-31

Bởi vi con được dựng nên theo hình ảnh của Cha.
Sáng-thế-ký 1:27

Trong Cha, con sống, chuyển động và hiện hửu. 
Công vụ 17:28

Bởi vì con là con của Cha. 
Công-vụ 17:28

Cha biết con ngay từ trước khi con được thụ thai. 
Giê-rê-mi 1:4-5

Cha chọn con khi Cha tạo dựng vũ trụ.
Ê-phê-sô 1:11-12

Con không phải là sự lầm lẩn hay tình cờ, 
bởi vì Cha đã ghi vào sổ các ngày đời con. 
Thi-Thiên 139:15-16

Cha đã quyết định ngày con được sinh 
ra và nơi con sẽ sinh sống. 
Công-vụ 17:26

Con đượcc tạo ra một cách đáng sợ và diệu kỳ. 
Thi-Thiên 139:14

Cha đã dệt con trong cung lòng Mẹ con. 
Thi-Thiên 139:13

Và  đem con ra khỏi lòng mẹ con. 
Thi-Thiên 71:6

Những người không biết Cha đã giới thiệu sai lạc về Cha 
Giăng 8:41-44

Cha không xa cách hay giận dữ, 
mà Cha diển tả tình yêu thật trọn vẹn.
1 Giăng 4:16

Ước muốn của Cha là tuôn tràn tình yêu trên con. 
1 Giăng 3:1

Đơn giản vì con là con của Cha 
và Cha là Cha của con. 
1 Giăng 3:1

Cha ban cho con mọi sự nhiều hơn 
là cha trần thế của con có thể ban. 
Ma-thi-ơ 7:11

Bởi vi Cha là Người Cha hoàn hảo.
Ma-thi-ơ 5:48

Mọi món quà tốt đẹp mà con 
nhận được đều đến từ Tay của Cha. 
Gia-cơ 1:17

Bởi vi Cha là Đấng cung cấp mọi sự cho 
con và đáp ứng mọi nhu cầu của con. 
Ma-thi-ơ 6:31-33

Chuong trình Cha dành cho tương 
lai của con luôn đầy niềm hy vọng. 
Giê-rê-mi 29:11

Bởi vì Cha yêu con với một tình yêu vô biên. 
Giê-rê-mi 31:3

Tâm tư Cha hướng về con nhiều như 
caát trên bờ biển. 
Thi-Thiên 139:17-18

Và Cha vui mừng khi con hát ca ngợi Cha. 
Zephaniah 3:17

Cha sẽ không bao giờ ngừng làm 
những việc tốt lành cho con.
Giê-rê-mi 32:40

Bởi vi con là vật sở hửu quý báu của Cha. 
Xuất hành 19:5

Cha mong muốn sinh ra con với trọn 
trái tim và trọn linh hồn của Cha. 
Giê-rê-mi 32:41

Và Cha muốn chỉ cho con thấy 
những điều vĩ đại và tuyệt vời. 
Giê-rê-mi 33:3

Nếu con tìm kiếm Cha hết lòng, 
con sẽ tìm được Cha. 
Phục-truyền 4:29

Hãy vui mừng trong Cha và Cha sẽ ban 
cho con tất cả ước muốn trong tim con. 
Thi-Thiên 37:4

Bởi vì Cha là Đấng đã ban cho con các ước muốn ấy. 
Phil-;íp 2:13

Cha có thể làm trổi hơn điều con suy tưởng. 
Ê-phê-sô 3:20

Bởi vì Cha là Đấng khích lệ con nhiều nhất 
2 Thexalonica 2:16-17

Cha cũng là Người Cha luôn an ủi khi con gặp khó khăn.
2 Corinto 1:3-4

Khi trái tim con tan vỡ, Cha ở bên cạnh con. 
Thi-Thiên 34:18

Như vị mục tử vác con chiên, 
Cha đã bồng con vào lòng Cha. 
Ê-sai 40:11

Có một ngày, Cha sẽ chùi hết giọt lệ trong mắt của con. 
Khai Huyen 21:3-4

Và Cha sẽ cất đi mọi nỗi đau 
khổ mà con phải chịu nơi trần gian.
Khai Huyen 21:3-4

Cha la Cha của con, 
và Cha yêu con như Cha yêu Chúa Giê-su, Con Cha.
Giăng 17:23

Bởi vì trong Chúa Giê-su,
tình yêu Cha dành cho con được biểu lộ.
Giăng 17:26

Ngài lài đạii diện chính thật của Cha. 
Hê-bơ-rơ 1:3

Ngài đến đễ tỏ lộ rằng Cha luôn ở với con, 
và giúp đỡ con. 
Roma 8:31

Và nói cho con biết là Cha không đếm tội lỗi của con. 
2 Corinto 5:18-19

Chúa Giê-su chịu chết đễ con và Cha có thể hòa giải. 
2 Corinto 5:18-19

Cái chết của Ngài là một biểu lộ 
căn bản về tình yêu Cha dành cho con.
1 Giăng 4:10

Cha đã từ bỏ mọi sự Cha yêu 
thích để đoạt được tình yêu của con.
Roma 8:31-32

Nếu con nhận món quà là Chúa Giê-su, 
Con Cha, tức là con nhận Cha. 
1 Giăng 2:23

Và không còn điều gì có thể làm con 
xa cách với tình yêu của Cha nửa. 
Roma 8:38-39

Con hãy về nhà đi và Cha sẽ mở tiệc mừng lớn 
nhất mà Thiên-đàng chưa bao gio thấy. 
Luca 15:7

Cha luôn là Người Cha và mãi mãi vẫn là Người Cha. 
Ê-phê-sô 3:14-15

Câu hỏi của Cha là: Liệu con có 
muốn làm đứa con của Cha không? 
Giăng 1:12-13

Cha đang đợi chờ con.
Luca 15:11-32

Thương yêu con,

Cha của con: Chúa Cha Toàn Năng 

 

 

My Child,

You may not know me, 
but I know everything about you. 

Psalm 139:1

I know when you sit down and when you rise up. 
Psalm 139:2

I am familiar with all your ways. 
Psalm 139:3

Even the very hairs on your head are numbered. 
Mathew 10:29-31

For you were made in my image. 
Genesis 1:27

In me you live and move and have your being.
Acts 17:28

For you are my offspring. 
Acts 17:28

I knew you even before you were conceived. 
Giê-rê-mi 1:4-5

I chose you when I planned creation. 
Ephesians 1:11-12

You were not a mistake, 
for all your days are written in my book. 

Psalm 139:15-16

I determined the exact time of your birth 
and where you would live. 

Acts 17:26

You are fearfully and wonderfully made. 
Psalm 139:14

I knit you together in your mother's womb. 
Psalm 139:13

And brought you forth on the day you were born. 
Psalm 71:6

I have been misrepresented 
by those who don't know me.

John 8:41-44

I am not distant and angry, 
but am the complete expression of love. 

1 John 4:16

And it is my desire to lavish my love on you. 
1 John 3:1

Simply because you are my child 
and I am your Father. 

1 John 3:1

I offer you more than your earthly father ever could. 
Mathew 7:11

For I am the perfect father. 
Mathew 5:48

Every good gift that you receive comes from my hand. 
James 1:17

For I am your provider and I meet all your needs. 
Mathew 6:31-33

My plan for your future has always been filled with hope. 
Giê-rê-mi 29:11

Because I love you with an everlasting love. 
Giê-rê-mi 31:3

My thoughts toward you are countless 
as the sand on the seashore.

Psalms 139:17-18

And I rejoice over you with singing. 
Zephaniah 3:17

I will never stop doing good to you. 
Giê-rê-mi 32:40

For you are my treasured possession. 
Exodus 19:5

I desire to establish you
with all my heart and all my soul. 

Jeremiah 32:41

And I want to show you great and marvelous things. 
Jeremiahi 33:3

If you seek me with all your heart, 
you will find me. 

Deuteronomy 4:29

Delight in me and I will give you 
the desires of your heart. 

Psalm 37:4

For it is I who gave you those desires. 
Philippians 2:13

I am able to do more for you 
than you could possibly imagine. 

Ephesians 3:20

For I am your greatest encourager. 
2 Thessalonians 2:16-17

I am also the Father who comforts you 
in all your troubles. 

2 Corinthians 1:3-4

When you are brokenhearted, 
I am close to you. 

Psalm 34:18

As a shepherd carries a lamb, 
I have carried you close to my heart. 

Isaiah 40:11

One day I will wipe away 
every tear from your eyes. 

Revelation 21:3-4

And I'll take away all the pain 
you have suffered on this earth.

Revelation 21:3-4

I am your Father, and I love you 
even as I love my son, Jesus.

John 17:23

For in Jesus, my love for you is revealed. 
John 17:26

He is the exact representation of my being. 
Hebrews 1:3

He came to demonstrate that I am for you, 
not against you. 

Romans 8:31

And to tell you that I am not counting your sins.
2 Corinthians 5:18-19

Jesus died so that you and I could be reconciled. 
2 Corinthians 5:18-19

His death was the ultimate expression 
of my love for you. 

1 John 4:10

I gave up everything I loved
that I might gain your love. 

Romans 8:31-32

If you receive the gift of my son Jesus, 
you receive me. 

1 John 2:23

And nothing will ever separate you 
from my love again.

Romans 8:38-39

Come home and I'll throw the biggest party 
heaven has ever seen.

Luke 15:7

I have always been Father, 
and will always be Father.

Ephesians 3:14-15

My question is…
Will you be my child? 

John 1:12-13

I am waiting for you. 
Luke 15:11-32


Love, Your Dad
Almighty God

Permission to reprint: 
Please feel free to copy and paste the text of Father's Love Letter to share with others
providing you abide by the following conditions...
1. You use the Father's Love Letter text in its entirety.
2. You do not use it for commercial purposes
3. You include the following copyright notice wherever it is displayed...

Father's Love Letter used by permission Father Heart Communications 

©
 1999-2013 www.FathersLoveLetter.com

 
< Trước   Tiếp >