Home
Vị Vua Của Khắp Thế Gian In E-mail
Người viết: buicamtrang   

 

Vị Vua của khắp thế gian

Vị Vua Cao Cả đất trời uy danh

Vỗ tay hãy cứ vỗ tay

Lấy tiếng thắng trận reo mừng Đức JêHôVa

 

Xin luôn có những bài ca

Những lời thánh ý Chúa cho dân Ngài

Bài hát tâm linh vui mừng

Trong ơn thánh thể chúc tôn phụng thờ

 

Kèn thổi khi Chúa thăng lên

Tiếng reo mừng lớn vinh danh kính Ngài

Đấng cai trị khắp thế gian

Chủ tể muôn loài do Chúa lập nên

 

Đấng trợ ơn tuyển dân Ngài

Dân biết tôn kính Đức Chúa Trời Ba Ngôi

Tấm lòng thuận phục vẹn toàn

Thiên Chúa yêu quí đem vào hiển vinh

 

Nhờ Đấng Chiên Con hi sinh

Một lần cứu độ chết thay bao người

Trở nên người mới trong ơn

Phục sinh vĩnh quyết tái sinh tấm lòng

 

Tấm lòng dưới bệ chân Cha

Hưởng ân điển Chúa thứ tha tội tình

Huyết Chiên Con yêu tội nhân

Dầm trong Huyết Chúa sạch trong về nguồn

 

Xin ca vang lòng reo vui

Tạ ơn Thiên Chúa cứu đời bình an

Ban niềm vui sống khải hoàn

Vỗ tay chúc tán kính danh Cha Lành .

 

 

 

 
< Trước   Tiếp >