Home
Những Sách Học Đì Kèm Trường Cao Đẳng Thần Học In E-mail
Người viết: Admin   

Dưới đây là những sách học đi kèm theo những bài học mà bạn nghe trong trường Cao Đẳng Thần Học Trên Mạng. 

Có 33 sách học kèm theo chương trình nghe.  Những sách nấy trong dạng PDF.  Bạn có thể download free PDF reader từ Adobe Acrobat nơi đây: download Acrobat Read

Booklet 01 Cựu Ước Lược Khảo: Kinh thánh, Sáng-thế-ký, Xuất-ê-díp-tô-ký
Booklet 02 Cựu Ước Lược Khảo: Lê-vi-ký cho đến Giô-suê
Booklet 03 Cựu Ước Lược Khảo: Các-quan-xét cho đến II Sa-mu-ên
Booklet 04 Cựu Ước Lược Khảo: I Các-vua cho đến Ê-xơ-tê
Booklet 05 Cựu Ước Lược Khảo: Gióp cho đến Nhã-ca
Booklet 06 Cựu Ước Lược Khảo: Những tiên tri lớn: Ê-sai cho đến Đa-ni-ên
Booklet 07 Cựu Ước Lược Khảo: Những tiên-tri nhỏ: Ô-sê cho đến Ma-la-chi
Booklet 08 Tân Ước Lược Khảo: Ma-thi-ơ, Mác
Booklet 09 Tân Ước Lược Khảo: Lu-ca, Giăng
Booklet 10
Tân Ước Lược Khảo: Công-vụ-các-sứ-đố, Rô-ma
Booklet 11 Tân Ước Lược Khảo: I Cô-rinh-tô, II Cô-rinh-tô
Booklet 12 Tân Ước Lược Khảo: Ga-la-ti cho đến Phi-lê-môn
Booklet 13 Tân Ước Lược Khảo: Hê-bơ-rơ cho đến Khải Huyền
Booklet 14 Giá Trị của Đấng Christ (Phần 1)
Booklet 15 Giá Trị của Đấng Christ  (Phần 2)
Booklet 18 Học kỷ về sách I Cô-rinh-tô (Phần 1): Chương 1 - 10
Booklet 19 Học kỷ về sách I Cô-rinh-tô (Phần 2): Chương 11 - 16
Booklet 20 Những Phưong Thuốc  Của Đấng Christ (Phần 1)
Booklet 21 Những Phưong Thuốc  Của Đấng Christ (Phần 2)
Booklet 22 Những Phưong Thuốc  Của Đấng Christ (Phần 3)
Booklet 23 Tin Lành của Giăng (phần 1): chương 1 - 3
Booklet 24 Tin Lành của Giăng (phần2): chương 4 - 7
Booklet 25 Tin Lành của Giăng (phần3): chương 8 - 10
Booklet 26 Tin Lành của Giăng (phần 4): chương 11 - 13
Booklet 27 Tin Lành của Giăng (phần 5): chương 14 - 16
Booklet 28 Tin Lành của Giăng (phần 6): chương 17 - 21
Booklet 2 Rô-ma (phần 1): chương 1 - 4
Booklet 30 Rô-ma (phần 2): chương 5 - 8
Booklet 31 Rô-ma (phần 3): chương 9 - 11
Booklet 32 Rô-ma (phần 4): chương 12 - 16
Booklet 33 Bài giảng trên núi: Ma-thi-ơ  5-7  
Booklet 16           
Hôn-nhân và Gia-đình, Part 1
Booklet 17 Hôn-nhân và Gia-đình, Part 2
 
< Trước