Home
Tạ Ơn Trong Mọi Việc In E-mail
Người viết: Tiểu Minh Ngọc   

Tạ Ơn Trong Mọi Việc


"Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy." - 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 

Việc gì cũng phải tạ ơn, 
Vì là ý muốn tốt hơn bởi Ngài, 
Mọi điều cuộc sống trong ngoài, 
Là do Đấng Christ an bày cho ta! 

Dâng lên lời hát tiếng ca, 
Ngợi khen Danh Chúa gần xa mọi miền, 
Tình Ngài còn mãi rao truyền, 
Tạ ơn Chúa chẳng bỏ quên dân Ngài! 

Trời Cao vinh hiển thánh thay, 
Quyền năng tuyệt đối tháng ngày quản cai, 
Đời ta vui thỏa mãi hoài, 
Phải luôn cảm tạ việc Ngài ban cho! 

Biết rằng Chúa vẫn chăm lo, 
Đủ ăn, đủ mặc, ấm no, an bình, 
Mẹ cha, anh chị, gia-đình, 
Cùng nhau cảm tạ, vững tin theo Ngài! 

Hết lòng cảm tạ mỗi ngày, 
Nhớ Nguồn Ân Điển sống hoài trong ta! 

Tiểu Minh Ngọc
Nguồn: vietchristian.com
 
< Trước   Tiếp >