Home
Làm Thế Nào Để Kinh Nghiệm Và Duy Trì Sự Phục Hưng Cá Nhân In E-mail
Người viết: Admin   

 

Làm Thế Nào Để Kinh Nghiệm Và Duy Trì Sự Phục Hưng Cá Nhân

1. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh bày tỏ bất cứ tội lỗi nào chưa xưng ra trong đời sống bạn.

2. Tìm kiếm sự tha thứ từ nơi tất cả những người bạn đã làm buồn, và tha thứ cho tất cả những ai đã làm thương tổn bạn. Hãy bồi thường thiệt hại nào mà bạn được Chúa dẫn dắt.

3. Hãy xem xét những động cơ của bạn trong từng lời nói, hành động. Hãy xin Chúa tra xét và tẩy sạch đời sống bạn hàng ngày.

 mạnh đến sự phục hưng và đời sống thánh khiết.

4. Hãy xin Thánh Linh canh giữ bước đi của bạn để đừng tự mãn và đừng sống tầm thường.

5. Bằng mọi cách trong mọi ngày, hãy cảm tạ và ngợi khen Chúa luôn luôn, bất kể hoàn cảnh có thế nào đi chăng nữa.

6. Từ chối phục theo bản tánh xác thịt hoặc đời này (Galati 5:1617)

7. Giao nộp đời sống bạn cho Chúa Cứu Thế Jêsus như là Đấng Cứu Thế và là Chủ của bạn. Phát huy một đời sống lệ thuộc hoàn toàn vào Chúa với sự phục tùng và khiêm nhường đến điều.

8. Học tập các thuộc tánh của Đức Chúa Trời.

9. Khao khát sự công bình (Mathiơ 5:6)

10. Hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn mà yêu kính Chúa (Phục Truy�?n 6:5)

11. Biệt riêng mình cho sự đổ đầy liên tục và sự kiểm soát của Đức Thánh Linh bởi đức tin đặt trên nền tảng mạng lệnh (Epheso 5:18) và lời hứa (I Giăng 5:1415) của Đức Chúa Trời.

12. Hàng ngày hãy đọc, học, suy gẫm và học thuộc lòng Lời Chúa, là lời thánh khiết, lời được hà hơi, lời vô ngộ. (Colose 3:16)

13. Cầu nguyện không thôi (I Tesalonica 5:17)

14. Kiêng ăn và cầu nguyện 24 giờ mỗi tuần. Cân nhắc trong tinh thần cầu nguyện để trở nên một trong số hai triệu Cơ Đốc nhân tham gia vào chương trình cầu nguyện bốn mươi ngày trước khi kết thúc năm 2.000

15. Tìm cách làm chứng về Chúa Cứu Thế mỗi ngày như một lối sống.

16. Quyết định sống một đời sống tin kính, thánh khiết và vâng phục Chúa hết lòng.

17. Bắt đầu tham gia vào một nhóm học Kinh Thánh tại nhà hoặc tại Hội thánh, hãy nhấn
 
< Trước   Tiếp >