Home
Đi Nhà Thờ Làm Gì? In E-mail
Người viết: Nguyễn Sinh   

Đi Nhà Thờ Làm Gì?


Bạn đi nhà thờ làm gì? Để gặp bạn bè, để nghe giảng lời Chúa hay là để làm trọn một bổn phận bắt buộc? Các lý do này không có gì là sai lầm cả, nhưng vẫn chưa tiêu biểu cho động cơ thúc đẩy cao cả nhất. Lý do chính khiến chúng ta đi nhà thờ phải là: Để tôn thờ Chúa.

Tu sĩ Francois Fénelon là tuyên úy của Vua Louis 14 của nước Pháp vào thế kỷ 17. Một Chủ Nhật kia khi vua và đoàn tuỳ tùng đến nguyện đường trong buổi thờ phượng thường lệ. Vua không thấy có người nào cả, ngoại trừ một mình Francois Fénelon. Vua Louis hỏi:

-Như thế này là nghĩa gì? Sao không có ai đến đây cả?

Fénelon trả lời:

-Muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần đã công bố rằng hôm nay bệ hạ không đi nhà thờ, để cho bệ hạ thấy rõ ai là những kẻ đến nguyện đường này để thờ phượng Chúa, và ai chỉ đến đây để nịnh hót bệ hạ mà thôi. Bệ hạ thấy không? Đa số những kẻ trước đây đến nhà thờ chỉ là để nịnh nọt bệ hạ, khi không có bệ hạ, họ ở nhà cả. Có người nào đến đây để thờ phượng Chúa đâu?

Khi ta đi nhà thờ, ta nên nhớ rằng, ta đi để thờ phượng Chúa chứ không vì một mục đích nào khác. Vì khi nào ta đi với mục đích nào khác, Chúa sẽ không chấp nhận.

Ta cũng không đi nhà thờ để cho mọi người thấy rằng mình là người sùng đạo, hoặc là để cho mục sư thấy. Ta thử nghĩ, nếu hôm ấy không có ai đến nhà thờ cả, ta có đến thờ phượng Chúa không? Ta cần xác định rõ mục đích của việc đi nhà thờ, vì nếu không ta đang làm công việc vô ích mỗi tuần.

 
< Trước   Tiếp >