Home
Nếu Ta Chết In E-mail
Người viết: Collections   

Nếu Ta Chết


 

Gióp 14:14 ghi:  Nếu một người chết, người ấy có sống lại hay không? Đây không những là thắc mắc của người xưa mà của mọi người trong bất cứ thời đại nào.

Trong một viện bảo tàng ở La-mã có hai dãy bia mộ. Một dãy là bia cho người Tin Chúa, dãy kia là bia của người vô đạo. Bia dành cho người vô đạo có những lời như:

Vĩnh Biệt Mãi Mãi;

Tôi không là ai cả,  tôi đã trở thành.....Tôi hiện lại không là ai cả,  tôi chẳng cần. 

Một tấm khác ghi:

Sau cái chết không trở lại, sau nấm mồ không gặp gỡ. 

Trong khi đó những bia mộ dành cho người tin Chúa có những hàng như: 

Hỡi con, đừng khóc, chết không phải là vĩnh hằng đâu;

Người nằm đây ngủ nhưng vẫn sống;

Người nằm đây đã về với Chúa

Hai loại bia mộ khác biệt nhau là vì một con người. Con người đó chính là Chúa Giê-xu,  người đã ban cho nhân loại một hi vọng, đó là hi vọng về sự sống vĩnh hằng. Cái chết và cuộc Phục Sinh của Chúa Giê xu đã khiến cho hi vọng đó thành thực sự. Lời nói của chính Chúa Giê-xu bảo đảm với chúng ta rằng: Ta là sự phục sinh và sự sống; người nào tin ta sẽ sống, mặc dù đã chết rồi.  Giăng 11:25.

Hãy nghĩ đến cuộc sống vĩnh hằng với Chúa. Chúa Giê-xu cũng nói: Quả thật, quả thật ta nói với anh em, ai nghe lời ta và tin Đấng đã sai ta, thì có sự sống vĩnh hằng và sẽ không đến chỗ bị phán xét tội, nhưng vượt khỏi cõi chết mà đến sự sống. Giăng 5:24.

Chúa Giê-xu cho ta hi vọng để đối diện với cái chết không sợ hãi nhưng an tâm, bình tĩnh.  Vì nếu chúng ta  tin Chúa thì chết không phải chấm dứt sự sống, nhưng là chuyển từ cuộc sống tạm sang cuộc sống vĩnh hằng.

Sau khi Chúa đã bị hành hình trên thập giá và sống lại từ cõi người chết, Chúa đã giã từ mặt đất về trời. Ngài bảo: Ta đi sắm sẵn cho anh em một chỗ. Nếu ta đi sắm sẵn chỗ,  thì ta cũng sẽ trở lại và tiếp đón các anh; để ta ở đâu thì các anh cũng ở đó. Giăng 14:2-3.

Chúng ta không biết chi tiết về các huyền diệu trên thiên đàng, nhưng chúng ta biết chắc một điều, đó là Chúa Giê-xu vì quá thương yêu chúng ta, nên đã tự hiến thân để chúng ta có thể sống với Ngài mãi mãi. 

 
Tiếp >