Home
Làm thế nào để kinh nghiệm Chúa trong đời sống mỗi ngày In E-mail
Người viết: Hai Chuong   

Làm thế nào để kinh nghiệm Chúa mỗi ngàyCác ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!

Giăng 5:39-40


Có nhiều người tin Chúa nhưng không bao giờ kinh nghiệm Chúa trong đời sống hằng ngày của mình. Có nhiều người bào chửa cho sự thiếu xót đó bởi dùng câu nói mà Chúa Jêsus đã nói với Thô-ma trong Giăng 20:19 sau khi Ngài đã sống lại từ cỏi chêt “vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin. Phước cho nhũng kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!”. Nếu lý luận không thấy mà tin thì mới được phước và thấy thì không được phước thì Chúa Jêsus đã không nói với các môn đồ Ngài trong Ma-thi-ơ 13:16-17 như sau: “phưóc cho mắt các ngươi vì thấy được; phước cho tai các ngươi vì nghe được. Qủa thật ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên-tri, nhiều người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy, mà chẳng được thấy, ước-ao nghe điều các ngươi nghe mà chẳng được nghe.


 

Chúng ta cần hiểu đúng câu nói của Chúa Jêsus với Thô-ma. Đó là câu quở trách khéo của Chúa Jêsus với Thô-ma vì ông đã từng kinh nghiệm biết bao nhiêu quyền năng, phép lạ của Chúa Jêsus và sự dạy dổ của Ngài, Ngài củng nói trước về sự hy-sinh và sống lại của Ngài. Vậy mà khi các môn đồ Chúa báo cho ông biết là Chúa đã sông lại thì ông lai không tin. Chúa không bao giờ quở trách những ai chưa kinh nghiệm Chúa và cần kinh nghiệm Chúa để hết lòng đi theo Chúa và sống cho Ngài. Sáu bước sau đây cùng với những câu kinh-thánh nếu chúng ta suy gẫm và áp dụng sẽ giúp chúng ta kinh nghiệm Chúa trong đời sống hằng ngày của chúng ta cách thân mật ngọt ngào.  Người pha-ri-si là người biết lời của Chúa nhung không kinh nghiệm Chúa như Giăng 5:39-40.  Chúa thật sự muốn chúng ta kinh nghiệm Ngài chớ không phải chỉ biết về Ngài mà thôi.

 

 1. Chúng ta phải là chiên thật của Chúa, có nghĩa là chúng ta sanh lại . Sanh lai có nghĩa là chúng ta phải có tinh thần ăn năn, nhận biết mình là một tội nhân và tin nhận Chúa Jêsus làm cứu Chúa của đời sống mình.

  Giăng 3:3-5, Lu-ca 13-3-5 Giăng 10:27, Giăng 16:13

   

 2. Chúng ta cần phải cầu nguyện phó thác, dâng đời sống mình cho Chúa Jêsus để Ngài làm Chúa và Chủ đời sống của chúng ta qua tinh thần thuận phục và vâng lời.

  Rô-ma 12:1-2,; Giăng 14:21, 23; Thi-thiên 23, Khải-huyền 7:17, 1 Samu-ên 15:22-24

   

 3. Chúng ta phải hết lòng yêu mến Chúa, khát khao và tìm kiếm Ngài. Chử “hết lòng” là từ ngữ rất quan trọng mà chúng ta cần để ý. Chúng ta cần kiểm tra tấm lòng và động lực của mình. Nếu chưa hết lòng chúng ta cần cầu nguyện xin Chúa giúp đở chúng ta.

  Ma-thi-ơ 22:37, Ê-sai 44:3, Thi-thiên 42:1, Thi-thiên 84:2, Giê-rê-mi 29:13, Gia-cơ 4:8, cô-lô-se 3:23, Giê-rê-mi 17:10, Thi-thiên 26:2, Thi-thiên 139:23, 2 Cô-rinh-tô 13:5

   

 4. Hãy noi theo sự chỉ dẩn của bản đồ thuộc linh (kinh thánh ) một cách chính xác sẽ dẩn chúng ta đến đích mà chúng ta muốn đến. Có nhiều người theo sự chỉ dẩn nhưng không theo chính xác vì thế mà không đến được đích.

  Gìăng 14:21, 23, Công-vụ các sứ-đồ 5:33, Thi-thiên 119:105, Giô-suê 1:8

   

 5. Để có một liên hệ tốt và gần gủi chúng ta cần phải truyền đạt, truyền thông thường xuyên với Chúa qua sự ca ngợi, cảm tạ, cầu thay nói chuyện và hỏi chuyện với Chúa thường xuyên.

  Thi-thiên 22:3, Hê-bơ-rơ 13:35, Thi-thiên 107:1, Thi-thiên 136:1, I Sử ký 16:34, Thi-thiên 118, I Tê-sa-lô-ni ca 5:16-18, Êphê-so 6:18, Giu-đe 20, Khải-huyền 3:20

   

 6. Chúng ta cũng phải có ý thức sống đời sống nên thánh. từ bỏ những bản ngã xác thịt nhũng ưa muốn xấu xa không đẹp lòng Chúa mà kinh thánh nói đến... Nêu chúng ta không làm được bởi sức riêng của mình hãy cầu nguyện nhờ Chúa giúp chúng ta qua ân điển của Ngài như trong Phi-lip 4:13..

  Lê-vi-ký 11:45, 20:26, Hê-bơ-rơ 12:14, I Phi-e-rơ 1:15-17, Giu-de 20, 2 Sử-ký 7:14


Nếu chúng ta áp dụng và làm đúng theo những bước hay cách ở trên bảo đảm 100% là bạn sẽ gặp gở Chúa và kinh nghiệm Ngài.

  

 

  How to experience God in your daily lifeYou search the scriptures because you think that in them you have eternal life; and it is they that testify on my behalf. Yet you refuse to come to me to have life.

John 5:39-40
Many church goer only know about Jesus or scripture but they don't really experience him in their daily life. Six steps below will help you experience Jesus in your daily life.


 1. You have to be Jesus sheep (born again)

  John 3:3-5, John 10:27, John 16:13

   

 2. You have to commit your life to Him or His care

   Romans 12:1-2,; John 14:21, 23; Psalm 23, Revelation 7:17, 1 Samuel 15:22-24

   

 3. You need to diligently seeking Jesus, thirst after Him

  Isaiah 44:3, Psalm 42:1-2, Psalm 84:2, Jeremiah 29:13, James 4:8

   

 4. Follow the spiritual map direction (the bible) exactly will lead to your destination.

  John 14:21-23, Acts 5:33

   

 5. To have a good relationship you need to establish a good communication with the Lord through singing praises, give thanks, praying, bible reading, talking and asking him question.

  Psalm 22:3, Hebrew 13:15, Psalm 107:1, Psalm 136:1, I Chronicle 16:34, Psalm 118, I Thessalonians 5:6-18, Ephesian 6:18, Jude 20, Revelation 3:20

   

 6. Be ye holy for I am holy. Ask God to help you to live a holy life according to the bible.

  Leviticus 11:44,20:26, Hebrew 12:14, 1 Peter 1:15-17, Matthew 5:8, Jude 20If you follow these steps and apply it exactly. I can asure you that you will meet or experience him 100%.

  

 

Pastor Hai Chuong

   

   

 
Tiếp >