Home
Môn Đồ Hoá - Phần I - Bài 5 - Huyết Của Chúa Jêsus In E-mail
Người viết: admin   

HUYẾT CỦA CHÚA JESUS

A.Kinh Thánh nền tảng ?
Giăng 6 : 53-57  ; I Giăng 1:7  ;  Hê bơ rơ  9: 11-28 ; Lê vi ký 17:11  ; 
I Phierơ  1:18-20 .
B.    Huyết cuả Chuá Jesus có ý nghĩa gì đối với chúng ta ?
1 .  Chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài. Bạn được giải cứu khỏi cánh tay và quyền lực cuả ma quỉ (Côlôse 1:13)
2 .  Qua huyết Chuá Jesus tất cả tội lỗi chúng ta được tha thứ nếu mình thật lòng tuyên xưng nó ra. Càng bưốc đi với Chuá Jesus, huyết Ngài càng tiếp tục tẩy rửa tội lỗi chúng ta. ( I Giăng 1: 7-9 )
3 .  Chúng ta được xưng công bình qua dòng huyết của Chuá Jesus như thể chúng ta chưa từng phạm tội. Bạn được mặc sự công bình của Chúa ( Rôma 5:9 ) . Một người tin cậy vào Đấng Christ càng dễ trở nên người làm theo ý muốn Chúa chứ không là chính họ nữa ( II Côrinhtô 5:21 )
4 .  Qua huyết Chuá Jesus, chúng ta bước vào sự hiện diện cuả Đức Chuá Trời bất cứ lúc nào, để nhận lãnh sự thương xót và giúp đỡ, đặc biệt là trong hoàn cảnh cần thiết. ( Hêbơrơ 10: 19-20 )
5 .  Chúng ta được nên thánh qua huyết cuả Chuá Jesus. Được biệt riêng cho Đức Chuá Trời . ( Hêbơrơ 13:12 )
6 .  Bởi huyết của Chuá Jesus lương tâm cuả chúng ta được rữa sạch khỏi mọi nhơ nhuốc ( guilt ). Tâm Linh, tâm trí và thân thể chúng ta được tự do để hầu việc Chúa Jesus Christ ( Hêbơrơ 9:14 ; II Timôthê 1:7 )
7 .  Do đó chúng ta chiến thắng vượt trên ma quỉ và đắc thắng chúng bởi huyết của Chiên Con và lời làm chứng của mình… ( Khải huyền 12 :11 )
C.    Tại sao lại là huyết ?
Trong cựu ước, thầy cả thượng phẩm vào nơi chí thánh mỗi năm một lần để rải huyết của con sinh tế trước biểu tượng cuả sự hiện diện Đức Chuá Trời ( hòm giao ước ). Điều nầy chỉ là tạm thời của việc chuộc tội cho tuyển dân cuả Đức Chúa Trời, cho tất cả tội lỗi họ trong năm. ( Lêviký 17:11 ) giúp hiểu thêm về ý nghiã trọng đại cuả huyết.
Kinh thánh chép rằng: Vì sanh mạng cuả xác thịt ở trong huyết ; Ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn thờ đặng làm lễ chuộc tội cho linh hồn mình vì nhờ sanh mạng mà huyết mới chuộc tội được .
    Có hai điểm cần lưu ý :
(1)    Huyết của sự hy sinh (hay cuả lễ) do sự cung ứng từ Thiên Thượng như lời đã chép “Ta đã cho các ngươi”
(2)    Huyết dùng trong của lễ gọi là giá trả cho hành động chuộc tội hay giảng hoà được hiểu đơn giản là đền tội.
_     Tội lỗi là một vấn đề và huyết là giải cứu chuộc cái mà để chuộc lại hay mua chúng ta lại từ hậu quả cuả tội lỗi là sự chết.
_      Huyết trả một cái giá mà nhờ đó mà chấm dứt sự tấn công cuả tội lỗi.
D.    Làm thế nào huyết cuả Chuá Jesus ảnh hưởng cuộc sống hằng ngày cuả chúng ta ?
1 .  Chiến thắng sự nổi loạn:
       Trong vườn Ghết-sê-ma-nê Chuá Jesus đã cầu nguyện “Không theo ý con nhưng ý Cha được nên”.
        Sự căng thẳng cuả cái Chết quá lớn ở trên Ngài khiến cho những mạch máu trên mặt Ngài vỡ ra hoà lẫn với mồ hôi rơi xuống đất như những giọt máu lớn. Những giọt máu ấy nói về một sự cứu chuộc đặc trưng, một sự cứu chuộc từ trong sự nổi loạn-vận hành trong tâm trí chúng ta chống lại ý muốn cuả Đức Chuá Trời. Từ A-đam cho đến con cháu của ông cứ tiếp tục làm theo ý riêng mình mà giẫm lên trên ý muốn cuả Đức Chuá Trời .
         Khi Đức Chúa Jesus nguyện cầu như thầy cả thượng phẩm “Xin cho ý Cha được nên không theo ý con”. Ngài đang cầu nguyện trong vị trí cuả chúng ta, như là điều các thầy tế lễ làm, đại diện dân sự trước mặt Đức Chuá Trời. Trong lúc cầu nguyện đến nỗi đã đổ huyết để mua chuộc ý muốn chúng ta cho nên chúng ta cũng có thể nói: “ Không theo ý con nhưng xin ý Cha được nên” ( Not my will but yours be done ).
2 .  Huyết cuả Chuá Jesus đổ ra bởi mão gai trên đầu Ngài :
         Gai là biểu tượng về sự rủa sã cuả Đức Chuá Trời bởi cớ tội lỗi ( Sáng thế ký 3:18 ) Nó dược gắn vào Chuá Jesus khi Ngài chịu thương khó trên thập tự giá để mua chuộc chúng ta khỏi sự ruả sã cuả tội lỗi. Được mang trên trán Ngài như một biểu hiện của sự rủa sã, đó là chiếc mão gai. ( Mathiơ 27:29 ). Điều nầy đã cho thấy Ngài đã mang lấy sự ruả sã trên chính Ngài. Huyết ở đây được đỗ ra để nói lên sự mua chuộc từ ruả sã cuả tội lỗi.
3 .  Huyết từ những vết thương do đòn roi :
           Huyết chảy ra từ đằng sau lưng cuả Chuá Jesus  ÊSai 53:5 chép rằng : “Nhơn những lằn đòn cuả Ngài mà anh em được lành bệnh” Đây là sự chữa lành cho linh hồn,tâm trí và thể xác; thậm chí cho những thái độ vàsự quan hệ của chúng ta.
            Bệnh tật và đau buồn là kết quả cuả tội lỗi nhưng huyết cuả Chuá Jesus cứu chúng ta khỏi sự rủa sã của tội lỗi.
4 .  Huyết của Chuá Jesus đổ ra trên thập tự :
             Huyết đã chảy ra từ chỗ mà những chiếc đinh đóng ghim chặt tay và chân Chuá trên thập tự giá. Huyết này có quyền năng và đủ để cứu chuộc chúng ta đời đời khỏi tội lỗi và sự phán xét cuả Đức Chuá Trời. ( Rôma 8: 1-2 ; Eâphêsô 2:8 )

E.    Câu hỏi và những điểm để thảo luận :

1)    Tại sao Đức Chuá Trời lại chọn huyết như là một giá để đền tội ?
2)    Tại sao Chuá Jesus cần vượt qua nhiều vấn nạn trong 24 giờ trước khi Ngài hoàn toàn phó mạng sống mình ? thảo luận.
3)    Bạn nghĩ Chuá Jesus đã trãi qua những gì trong vườn Ghết-sê-ma-nê? Tại sao?  ( Luca 22: 39-46 )
4)    Vì sao huyết của Chuá Jesus mở một con đường cho chúng ta được đến gần Đức Chuá Trời là Cha ?
5)    Vì sao chúng ta được nên thánh qua huyết của Chuá Jesus ? ( Hêbơrơ 13:12 )
6)    Trong vườn Ê đen, Đức Chuá Trời đã làm gì ( chuộc lỗi –atone ) cho tội lỗi đầu tiên của loài người ?
 
< Trước   Tiếp >