Home
Môn Đồ Hóa - Phần I - Bài 1 - Môn Đồ Hoá Theo Đúng Mục Đích In E-mail
Người viết: admin   


ĐÀO LUYỆN MÔN ĐỆ THEOĐ DÚNG THÁNH KINH - BIBLE-DRIVEN DISCIPLESHIP:
CÁC ĐẶC TÍNH CỦA MÔN ĐỆ LÀNH MẠNH – 1 Côrinhtô 16:13, 14

I. ÁP DỤNG LỜI CHÚA VÀO CUỘC SỐNG
     A. “Kiên trì trong đạo Ta...”  Giăng 8:31
     B. “Hãy thực hành lời Chúa...”     Gia cơ 1:22
     C. Làm theo ý Chúa mới được vào Nước Ngài (Mathiơ 7:21)
     D. Làm theo lời Chúa dạy sẽ được phước (Gia-cơ 1:25)
     E. Làm theo lời Chúa sẽ trở thành khôn ngoan (Thánh thi 19:76)

II. ĐỜI SỐNG TỈNH NGUYỆN

A. Lời Chúa ở trong chúng ta  (Giăng 15:7- 8)
B. “Mỗi ngày ca ngợi Chúa 7 lần” (Thánh thi 119:164)
C. “Thức dậy lúc rạng đông cầu xin” (Thánh thi 119:147)
D. “Tôi tha thiết tìm kiếm Ngài. Linh hồn tôi khao khát Chúa, Thể xác tôi
        mong ước Ngài như mảnh đất khô khan, Nứt nẻ, không có nước”  
        (Thánh 63:1)
E. “Mỗi buổi sáng xin cho chúng tôi được thỏa lòng trong tình yêu thương
        của Ngài;  Để chúng tôi được hân hoan ca hát và vui mừng suốt đời”
        (Thánh 90:14).

III. ĐẶT CHÚA LÀ TRỌNG TÂM
       A. Đặt Chúa ưu tiên một trong đời sống  (Mathiơ 6:33)
       B. Đặt Chúa quan trọng hơn người khác  (Luca 19:29)
       C. “Hãy vui mừng trong Chúa, Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình mong
        muốn” (Thánh thi 37:4).

IV. THAM GIA THỜ PHƯỢNG VÀ NHÓM NHỎ
       A. Đến đền thờ để thờ phượng Chúa – Công vụ 2:46
       B. Dạy dỗ và truyền giảng – Công vụ 5:42
       C. Dạy dỗ lời Chúa trong nhóm nhỏ – Công vụ 20:20.
 
V. HĂNG SAY PHỤC VỤ

       A. 1 Timôthê 4:14
      B. 2 Timôthê 1:6
      C. Êphêsô 4:11- 13.

 
< Trước   Tiếp >