Home
NGƯỜI ĐƯỢC PHƯỚC In E-mail
Người viết: admin   

 

NGƯỜI ƯỢC PHƯỚC
A BLESSED MAN
(Thánh-thi/Psalm 1:1-6)

      Thiên Chúa có 5 ơn phước để ban cho con người chúng ta như PHƯỚC về

    1) BODY –  THỂ XÁC bao gồm sức khoẻ, sự bảo vệ, và sức mạnh (Health, protection, strength)
    2) LABOR – TÀI VẬT bao gồm việc làm, lợi tức, sự bảo an (Work, income, security)
    3) EMOTION –TÌNH CẢM bao gồm niềm vui, sự bình an, hi vọng (Joy, peace, hope)
    4) SOCIAL – TÂM GIAO bao gồm tình yêu, hôn nhân, gia đình, bạn bè (Love, marriage, family, friends)
    5) SPIRITUAL -  TÂM LINH bao gồm sự cứu rỗi, đức tin, ân điển (Salvation, faith, grace).

 

         Trong Thánh Kinh chữ “Phước hạnh (bless)” được ghi lại 516 lần và chữ  “Nguyền rủa (curse)" ược ghi lại 199 lần.  Chữ “Phước hạnh” hay “ơn phước” được dùng để chào hỏi có tính cách sâu đậm hơn từ ngữ "bình an(peace, shalom)”.  Các câu Kinh Thánh dưới đây chứa đựng những lời chúc phước và cầu mong hạnh phước nhất trong cộng đồng con dân Chúa với nhau:

curse)"
) Lời chúc bình an cho nhau.
      Sáng thế 48:20 __________________________________
    ________________________________________________
    ________________________________________________
    ________________________________________________
      b) Lời chúc phước cho nhau khi gặp nhau
      Sáng thế 47:7 ___________________________________
      _______________________________________________
      _______________________________________________
      c) Lời chúc phước khi chia tay.
      Sáng thế 24:60 __________________________________
      _______________________________________________
      _______________________________________________
      _______________________________________________
      _______________________________________________
      d) Lời chúc phước của các sứ giả.
      1 Sa-mu-ên 25:14 ________________________________
       _______________________________________________
       _______________________________________________
       _______________________________________________
       e) Lời chúc phước vì lòng biết ơn
       Gióp 31:20 _____________________________________
        ______________________________________________
        ______________________________________________
        f) Lời chúc phước vào buổi sáng
        Châm ngôn 27:14 _______________________________
        ______________________________________________
        ______________________________________________
        ____________________________________________
        g) Lời chúc mừng về sự thịnh vượng
        ____________________________________________
        ____________________________________________
        ____________________________________________
        h) Lời cầu xin Chúa ban phước trong sự tôn kính
         2 Sa-mu-ên 14:22 ____________________________
         ___________________________________________
         ___________________________________________
         ___________________________________________
         i) Lời chúc phước trong tình bạn
         2 Sa-mu-ên 21:3 _____________________________
          __________________________________________
          __________________________________________
          __________________________________________

         Trong Thánh Kinh Cựu Ước, chữ “Phước hạnh (Bless)” trong ngôn từ Hi-bá-lai là “barak” có nghĩa “quì lạy (kneel)”.
     2 Sử ký 6:13 __________________________________
      ____________________________________________
      ____________________________________________
      ____________________________________________
      Thánh-thi 95:6 ________________________________
      _____________________________________________
      _____________________________________________
      _____________________________________________

          Trong Thánh Kinh Tân Ước, chữ “Phước hạnh (Bless)” trong ngôn từ Hi-lạp “makarios” có nghĩa là “đươc phước (blessed), may mắn (fortunate), hạnh phúc (happy).  Chữ  “có phước, được phước (blessed)” trong Tân Ước chan chứa ý niệm về niềm vui sướng của một người kinh nghiệm nhận được sự cứu chuộc linh hồn và được làm con cái của Thiên Chúa.  Trong Thánh Kinh Tân Ước chỉ đề cập 10 lần, nhưng trong Thánh Kinh Cựu Ước đề cập 122 lần. 
          Đức Chúa Trời thường ban phước cho con người chúng ta như: sự sống, sự giàu có, hoa quả, hay hay nhiều thứ khác trong đời sống.  Sáng thế 1:22, 28 “Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy dưới biển, còn các lồi chim hãy sanh sản trên đất cho nhiều.  Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất”.  Nhưng ơn phước lớn nhất mà Chúa ban cho nhân loại chúng ta là đem chúng ta ra khỏi điều ác, tội lỗi.
      Công vụ 3:25- 26 _________________________________
      ________________________________________________
      ________________________________________________
      ________________________________________________
          Và Ngài bằng lòng tha thứ tội lỗi vi phạm của chúng ta.
     Rô-ma 4:7- 8 _____________________________________
     ________________________________________________
     ________________________________________________
     ________________________________________________
     ________________________________________________

1. KHÔNG ĐỒNG HÀNH VỚI TỘI NHÂN (Thánh thi 1:1)
     a) “Chẳng  T_______  mưu kế của kẻ dữ”
        _ 2 Cô-rinh-tô 6:14 _______________________________
       ______________________________________________
       ______________________________________________
       ______________________________________________
           Khi chúng ta đồng hành với tội nhân, dồng lõa hay thọa
        hiệp với người phạm tội tức là chúng ta sẽ làm vấp phạm
        cho người khác và không làm gương tốt cho người khác.
        _ Rô-ma 14:13 __________________________________
        __________________________________________________
        __________________________________________________
        __________________________________________________

     b) “Chẳng  Đ______ trong đường tội nhân”
        _ 2 Cô-rinh-tô 6:17 ______________________________
         _________________________________________________
         _________________________________________________
         _________________________________________________
        _ I-sa 52:11 ___________________________________
         _________________________________________________
         _________________________________________________
         _________________________________________________

     c) “Không  N_______ chỗ của kẻ nhạo báng”

2. LẤY LÀM VUI VẺ VỀ LUẬT PHÁP CỦA THIÊN CHÚA
    Thánh thi 1:2  ______________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________

“Vui vẻ về luật pháp” có nghĩa: S____, N______,
     T______ GIỮ.
     Khải huyền 1:3 ___________________________________
     ___________________________________________________
     ___________________________________________________
      b)  “Vui vì  _______ ”   Thánh thi 119:14
      c)  “Vui vẻ về luật pháp” có nghĩa: “Suốt N________ tôi suy
          gẫm luật ấy”  Thánh thi 119:97
      d) “Vui vẻ về luật pháp” có nghĩa: yêu mến lời Chúa “Hơn
          V_______, hơn cả vàng ròng”  Thánh thi 119:97
      e) “Vui vẻ về luật pháp” có nghĩa: “Như người CH_______
           được chiến L____  PH________  lớn”  Thánh thi 119:162
       f) “Vui vẻ về luật pháp” có nghĩa: “đươc B_______ an lớn và
           không có gì làm cho họ V______ ngã”  Thánh thi 119:165

3. NHƯ CÂY TRỒNG GẦN DÒNG NƯỚC
    Thánh thi 1:3 _____________________________________
     ___________________________________________________
     ___________________________________________________

     * Giống như  “rễ cây”
      1 Cô-rinh-tô 3:11 __________________________________
       __________________________________________________
       __________________________________________________
       Êphêsô 3:18 ____________________________________
       __________________________________________________
       __________________________________________________

       * Giống như “thân cây”
        Êphêsô 4:15 ___________________________________
         _________________________________________________
         _________________________________________________
         _________________________________________________

4. SANH BÔNG TRÁI THEO THÌ TIẾT
    Thánh thi 1:3 _____________________________________
     ___________________________________________________
     ___________________________________________________

     a) Đời sống sanh bông trái qua “các việc lành”
     Mathiơ 5:16 ______________________________________
      ___________________________________________________
      ___________________________________________________
      ___________________________________________________

     b) Đời sống sanh bông trái qua “các kết quả, việc sanh quả”
     Giăng 15:5 _______________________________________
     ___________________________________________________
     ___________________________________________________

5. MỌI SỰ NGƯỜI LÀM ĐIỀU SẼ THẠNH VƯỢNG
    Thánh thi 1:3 _____________________________________
     ___________________________________________________
     ___________________________________________________

     Thánh thi 128:1,2 __________________________________
      __________________________________________________
      __________________________________________________
      __________________________________________________
      __________________________________________________
      __________________________________________________
 
      I-sa 3:10 ________________________________________
      ___________________________________________________
      ___________________________________________________
     
      Châm ngôn 10:22 ________________________________
       __________________________________________________

       Sáng thế 39:3,4 _________________________________
       __________________________________________________
       __________________________________________________
       __________________________________________________
       __________________________________________________
       __________________________________________________
       __________________________________________________
 
6. VÌ CHÚA BIẾT ĐƯỜNG  NGƯỜI CÔNG BÌNH
      Thánh thi 1:1a __________________________________
       __________________________________________________
       __________________________________________________

       2 Timôthê 2:19 _________________________________
        __________________________________________________
        __________________________________________________
    
       a) Chúa biết rõ ai là người công bình trước mặt Ngài
          Ai là người công bình trước mặt Chúa?  Người công bình
          trước mặt Chúa là người luôn:
1- Đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-su
2- Làm theo lời Chúa dạy bảo trong Thánh Kinh

          Galati 3:6 ___________________________________
          _________________________________________________

          Philíp 3:9 ___________________________________
          _________________________________________________
       _________________________________________________
          _________________________________________________
 Chúng ta được kể là người công bình không phải bởi công
        đức thiện lành của chính chúng ta, mà chỉ do sự tin nhận
        Chúa Cứu Thế Giê-su làm Cứu Chúa cho linh hồn mình.

       b) Chúa biết nhu cầu của người công bình
       Mathiơ 6:8 _____________________________________
       __________________________________________________

       c) Chúa biết đường lối của người công bình
       Gióp 23:10 _____________________________________
       __________________________________________________.


CÂU HỎI THẢO LUẬN
(QUESTIONS)
1) Người được phước phải không làm 3 điều gì?  Tại sao?
2) Vui vẻ về luật pháp của Đức Giê Hô Va có nghĩa là gì?
3) Xin bạn chia xẻ bông trái Thánh Linh đang kết quả trong đời sống của chính bạn?
Xin bạn nêu lên sự sanh bông trái Thánh Linh trong đời sống của con cái Chúa khác trong Hội Thánh bạn với mục đích khích lệ người đó?
5) Chúa biết gì về đường của người công bình?
) Hãy xét lại xem bạn có phải là người nhận nhiều ơn phước của Chúa chăng?  Và cầu nguyện xin Chúa tiếp tục giúp bạn luôn là người đươc phước trước mặt Chúa và mọi người chung quanh.

 
< Trước   Tiếp >