Home
Trường Cao Đẳng Thánh Kinh Miển Phí In E-mail
Người viết: Admin   

Đây Là Trường Cao Đẳng Kinh Thánh Miển Phí Trên Mạng, Hầu Trang Bị Con Cái Chúa Khả Năng Thần Học và Nền Tảng Kinh Thánh, Để Có Thể Phục Vụ và Hầu Việc Chúa Hiệu Qủa.

 

Cựu Ước Lược Khảo

Tân Ước Lược Khảo

Thơ Rô-ma

I Cô-Rinh-Tô

Tin Lành Giăng

Những Bài Giãng Trên Núi

Giá Trị  Của Đấng Christ

Gia Đìình và Hôn Nhân

Những Bài Theo Chủ Đề Múa

 
 
 
Nghe: Những Liều Thuốt Tâm Linh - TCDKT      
Nghe: Những Bài Theo Chủ Đề Múa - TCDKT      
Nghe: Hôn Nhân - Gia Đình - TCDKT      
Nghe: Giá Trị Của Đấng Christ - TCDKT      
Nghe: Những Bài Giảng Trên Núi - TCDKT      
Nghe: Tin Lành Giăng - TCDKT      
Nghe: 1 Cô - Rinh - Tô - TCDKT      
Nghe: Thư Rô Ma - TCDKT      
Nghe: Tân Ước Lược Khảo 3      
Nghe: Tân Ước Lược Khảo 2      
Nghe: Tân Ước Lược Khảo 1      
Nghe: Cựu Ước Lược Khảo 5 - Trường CDKT      
Nghe: Cựu Ước Lược Khảo 4 - Trường CDKT      
Nghe: Cựu Ước Lược Khảo 3 - Trường CDKT      
Nghe: Cựu Ước Lược Khảo 2 - Trường CDKT      
Nghe: Cựu Ước Lược Khảo 1. Trường CDKT
 
Tiếp >