Login Form


Bạn quên mật khẩu?

Videos Playlist

Please select a video:
1. T. Duoc Chan Ly Cuu Roi
2. Chua Jesus
3. Hoi Tiec
4. Chi Trong Jesus
5. Gần Bên Chúa

Need Him

 
Video ISOM - Toàn Bộ Chương Trình ISOM In E-mail
Người viết: Admin   

Lưu ý:  Để xem video trong phần Video ISOM không có trở ngại.  Bạn cần download và cài đặt VLC PlayerVLC Player tương tự như Window Media Player, hoặc những players khác nhưng tốt hơn.  VLC Player có thể play hết các dạng audio hoặc video hiện đang có trên thị trường; ngay cả video dạng .vod đựợc rip từ DVD; trong khi những players khác chỉ play được  một số dạng audio và video chớ không play được hết như VLC player.  Nếu bạn chưa có VLC Player trong máy tín của bạn, bạn cần download và cài đặt VLC Player.   Windows Media Player lhông thể play video dạng .vod.  Một số Video ISOM dưới đây dạng .vod dvd chât lượng nên bạn không thể xem được với Window Media Player  .   Official Downloads of VLC media player


 Video
 Isom  
Gíáo Lý Căn Bản

 Đời Sống Siêu Nhiên

  Tân Ước Lược Khảo
 Ngợi Khen Thờ Phượng
 
Sự kính sợ Đức Chúa Trời
 Năng quyền Cầu Nguyện Chức Vụ Giúp Đỡ
CựuƯớc Lược Khảo
Bản Chất Phúc Âm
 

 
 
Sự Chửa Lành      
 
     

Nền Tảng Huấn Luyện Hội Thánh

     
       
       
       
 Tinh Thần Trong Đồng Vắng  Phát Triển Người Lãnh Đạo  Sự Giảng Hoà  Cá Nhân Chứng Đạo
 Chiến Trường Tâm Linh
 Uy Quyền Và Sự Tha Thứ  Đắc Thắng Thuộc Linh
 QuảngTrị Cho Tương Lai       
       

Giáo trình ISOM cấp 1 
 
Người hướng dẫn nhóm tế bào 

 
Tân ước lược khảo 

 
Nếp sống siêu nhiên 
Giáo trình ISOM cấp 5 
 
Sự kết nối với Chúa Cứu Thế 
 
Sự kính sợ Đức Chúa Trời 


Giáo trình ISOM cấp 2 
 
Cựu ước lược khảo 

 
Quyền năng của sự cầu nguyện 

 
Bản chất của sách Phúc âm 


Giáo trình ISOM cấp 3 
 
Khải tượng của người lãnh đạo 

 
Phụ nữ trong sự thờ phượng 


Giáo trình ISOM cấp 4 
 
Chiến trận tâm linh 

 
Truyền giáo cá nhân 

 
Học thuộc lòng Kinh thánh 

 
Uy quyền và sự tha thứ 

 
Sự hòa giải 
 

Phần Mở Đầu

Quý 1

Nền Tảng Đức Tin(6) Bayless Conley (Muïc sö/Cottonwood Christain Cen.)

Đời Sống Siêu Nhiên(10) Tieán só A.L.Gill (Evanglist/Powerhouse Publishing)

Tân Uớc Luợc Khảo(10) Tieán só John Amstutz (Foursquare Mission Int.)

Ngợi Khen & Thờ Phuợng(5) LaMar Boschman (International Worship Institute)-

Quý 2

Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện (5) Tieán só Dick Eastman (Every Home for Christ)-

Chức Vụ Giúp Đở (5) Buddy Bell (Ministry of Helps, International)

Cựu Ước Lược Khảo (10) Christopher Gornold-Smith (Giáo viên/ICI Nni.)

Bản Chất Phúc Âm(5) Terry Law (World Compassion)

Giê-xu Đấng Chửa Lành Hôm Nay (5) Bayless Conley (Muïc sö/Cottonwood Christian Center)

Quý 3

Nhân Cấp (1) Berin Gilfillan (Good Shepherd Ministries, Int.)-

Nền Tảng Huấn Luyện Hội Thanh   (3) Tieán só Stan Dekoven (Vision International University)-

Nhóm Tế Bào (5) Larry Stockstill (Muïc sö/Bethany World Prayer Center)

Giảng Tin Lành Với Quyền Năng (5) Tieán só Reinhard Bonnke (Christ for all Nations)

Tính Chính Trực Của Nguời Lảnh Đạo (2) Tieán só Jack Hayford (Muïc sö/Church on the Way)-

Khải Tuợng Của Nguời Lảnh Đạo  (5) David Shibley (Global Advance) Gây Dựng Hội Thánh Mới (5) Jim Feeney (Muïc sö/Medford Christain Center)

Được Dẩn Dắt Bởi Đức Thánh Linh (5) Bayless Conley (Muïc sö/Cottonwood Christian Center)

Quý 4

Những Lối Suy Nghi Trong Đồng Vắng (8) Baø Joyce Meyer (Life in the Word)

Phát Huy Nguời Lảnh Đạo (5) Brian Houston (Muïc sö/Hillsong, Australia)

Sự Hoà Giải (4) Tieán só A.R. Bernald (Christain Life Center, NY)-

Chứng Đạo Truyền Giảng Cá Nhân (5) Ray Comfort (Evangelist/ Living Waters)-

Cuộc Chiến thuộc Linh

Công Tác Truyền Giảng Và Mùa Gặt (10) Tieán só Howard Foltz (AIMS-Regent University)

Quý 5

Sự Nối Kết Đấng Christ (7) Tiến sĩ T.L. Osborn (T.L Onborn Evangelism Crusades)

Đời Sống Ban Cho (5) Wayne Myers (Great Commission Evangelistic Ass.)

Chức Vụ Trưởng Lão Theo Kinh Thanh (5) Dick Benjamin (Apostle/Abbott Loop Community

Chức Vụ Thiếu Nhi (2) Tiến sĩ Paul Paino (Calvary Ministries Int.)

Chức Vụ Thanh Niên (3) Rob McFarlane (Mục sư/The Rock Church,Zimbabwe)

Điều Hành Cho Tương Lai - Dick Benjamin

 
< Trước

Who's Online

Chúng ta có 558 khách trực tuyến
 

© 2015 Viet Nam Salvation
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.